ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEAUTY TECH

1/ TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van rechtswege van toepassing op elke verkoop van de volgende producten: materiaal, verbruiksmaterialen, onderdelen, verplaatsingen, installaties en diensten.

De verkoop wordt geacht gesloten te zijn op de datum van aanvaarding van de bestelling door BEAUTY TECH.

Vóór deze datum werden deze verkoopvoorwaarden aan de koper ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel L. 441-1 van het Franse Wetboek van Koophandel.

Elke bestelling impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden die prevaleren boven alle andere, met uitzondering van de afwijkende voorwaarden die uitdrukkelijk en schriftelijk door BEAUTY TECH zouden zijn aanvaard.

2/ BESTELLING

Elke bestelling, om in aanmerking te worden genomen, moet de zeer nauwkeurige specificatie van het product bevatten.

BEAUTY TECH behoudt zich de mogelijkheid voor om bepaalde bestellingen om legitieme redenen niet te accepteren.

BEAUTY TECH behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen aan te brengen aan het product en het materiaal in de catalogus. Foto's, illustraties en bijschriften zijn niet contractueel. In het geval van een voorraadtekort van een referentie of belangrijke aanvullingsvertragingen, behoudt BEAUTY TECH zich het recht voor om vergelijkbare goederen of een gelijkwaardige functionaliteit te leveren.

De koper verklaart kennis te hebben van de wetgeving die van toepassing is op het gebruik van het bestelde product, verbindt zich ertoe om van elke wijziging die hij zou kunnen aanbrengen zijn persoonlijke aangelegenheid te maken en dus de eventuele gevolgen van zijn bezit of gebruik te aanvaarden en uit hoofde hiervan af te zien van elk beroep tegen BEAUTY TECH, waarbij de opdracht van BEAUTY TECH beperkt is tot de verkoop en de garantie van het product onder de voorwaarden van artikel 6. Met uitzondering van de leveringen bestemd voor Frankrijk, wijst BEAUTY TECH elke verantwoordelijkheid af in de veronderstelling dat het geleverde artikel niet zou voldoen aan de wetgeving van het land van bestemming. 

De aanvaarding van de bestelling door BEAUTY TECH vloeit voort uit de totstandkoming en de verzending van de factuur.

In geval van annulering op initiatief van de koper, na de wettelijke herroepingstermijn indien van toepassing, van een door BEAUTY TECH aanvaarde bestelling van materiaal, blijven de betaalde aanbetalingen eigendom van BEAUTY TECH, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechten van BEAUTY TECH om door elk rechtsmiddel de voortzetting van de uitvoering van de verkoop te vragen. 

Zonder een reeds betaalde aanbetaling en in geval van annulering van een bestelling of een deel ervan door de koper, om welke reden dan ook, is de koper van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van de op het ogenblik van de bestelling aanvaarde waarde van de geannuleerde goederen, onverminderd het recht van BEAUTY TECH op vergoeding van de reeds gemaakte kosten bij het uitvoeren van de bestelling vóór kennisgeving van deze annulering.

3/ PRIJZEN

De tarieven zijn exclusief btw. De korting voor contante betaling wordt toegepast op het moment van de bestelling, onder voorbehoud van acceptatie door BEAUTY TECH. De aangegeven prijzen zijn exclusief btw voor de koper. 

De prijzen betreffen de goederen die in onze magazijnen zijn afgenomen. Eventueel worden deze prijzen verhoogd met verzendings-, verpakkings- en/of installatiekosten. 

De geldende prijzen zijn de prijzen die in de catalogus worden vermeld De in de offerte vermelde prijzen zijn 2 maanden geldig. Alle op de dag van bestelling aangegeven of geldige prijzen gelden alleen voor Europees Frankrijk en Benelux. Voor elke andere bestemming wordt een speciaal aanbod opgesteld.

Voor de bestellingen op de webshop decleor-pro.nl , Beauty Tech stelt de volgende kortingsschaal vast:

  • Bij onmiddellijke betaling, automatische korting van 2% op de globale factuur exclusief belasting.
  • Als de bestelling meer dan €500 (exclusief belasting) bedraagt, wordt er onmiddellijk 1% korting ;
  • Als de bestelling meer dan €750 (exclusief belasting) bedraagt, wordt er onmiddellijk 2% korting ;
  • Als de bestelling meer dan €1000 (exclusief belasting) bedraagt, wordt er onmiddellijk 3% korting ;

BEAUTY TECH behoudt zich het recht voor om de voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen in geval van verhoging komende van de fabrikanten van grondstoffen, materialen of in geval van aanzienlijke valutaschommelingen. 

BEAUTY TECH behoudt zich het recht voor om een vaste bijdrage te factureren ter dekking van de haven-, expeditie- en eventuele installatiekosten, hetzij voor duur en zwaar materiaal, hetzij voor bestellingen die qua waarde of hoeveelheid onvoldoende zijn. 

4/ BETALINGSVOORWAARDEN

De betaling van facturen geschiedt, tenzij anders bepaald op de facturen, contant en volledig op de dag van ontvangst van de factuur. 

Desalniettemin behoudt BEAUTY TECH zich het recht voor om de betaling van de totale verkoopprijs te eisen bij het plaatsen van de bestelling, afhankelijk van de aard of het bedrag van de bestelling of in geval van een betalingsincident.

BEAUTY TECH behoudt alle vrijheid om de kredietfaciliteit te verlenen die zij passend acht. 

Indien de aanvaarde goederen niet binnen 15 dagen na de leveringsdatum worden teruggezonden, is de vordering onmiddellijk opeisbaar overeenkomstig artikel L.511-15 van het Franse Wetboek van Koophandel. 

In geval van niet-betaling van een product op de vervaldag worden alle vorderingen van de koper opeisbaar uit hoofde van één of meer overeenkomsten, acht dagen na een vergeefse ingebrekestelling tot betaling per aangetekende brief van BEAUTY TECH aan de koper. 

De overeenkomsten die de levering van de betreffende goederen tot stand hebben gebracht, kunnen naar gelang van BEAUTY TECH worden ontbonden, die van rechtswege het recht heeft de teruggave van de materialen en goederen te eisen zonder dat daarvoor enige rechtsvordering nodig is en zonder dat de koper zich daar om welke reden dan ook tegen kan verzetten en zonder dat de koper de betaalde bedragen kan terugvorderen, die als conventionele schadevergoeding aan BEAUTY TECH verworven blijven, onverminderd alle andere schade waarvoor deze in rechte zou kunnen worden gevorderd. 

Elke betaling die aan BEAUTY TECH wordt gedaan, wordt in mindering gebracht op de verschuldigde bedragen, ongeacht de oorzaak ervan, van de oudste openstaande factuur.

In geval van betalingsachterstand is de koper van rechtswege achterstandsrente verschuldigd die wordt afgetrokken tegen de  rentevoet die de Europese Centrale Bank toepast op de meest recente herfinancieringstransactie, vermeerderd met 10 procentpunten. 

Deze worden toegepast vanaf de dag volgend op de betalingsdatum op de factuur of, bij gebreke daaraan, vanaf de 31e dag volgend op de datum van ontvangst van de goederen of aan het einde van de uitvoering van de dienst.

Toeslagen bij betalingsachterstand zijn verschuldigd zonder dat een aanmaning nodig is.

Overeenkomstig artikel D. 441-5 van het Wetboek van Koophandel is de schuldenaar in geval van betalingsachterstand van rechtswege aansprakelijk jegens de schuldeiser voor een forfaitaire vergoeding, naast de toeslagen voor betalingsachterstand waarin de wet reeds voorziet, voor de invorderingskosten van 40 euro.

Wanneer de gemaakte invorderingskosten hoger zijn dan het bedrag van deze forfaitaire vergoeding, kan de schuldeiser, indien dit gerechtvaardigd is, om een aanvullende vergoeding verzoeken.  

In geval van een collectieve procedure van de koper is BEAUTY TECH gerechtigd om, indien er sprake is van een saldo in haar voordeel, de teruggave van de geleverde goederen of materialen te vorderen op grond van het eigendomsvoorbehoud van artikel 8. 

Elke wanbetaling machtigt BEAUTY TECH om nieuwe leveringen uit te stellen.

5/ LEVERING - VERVOER 

Gratis verzending bedraagt 100 euro exclusief btw voor continentaal Frankrijk. Bij elke bestelling voor een bedrag dat lager is dan “franco”, wordt een forfaitaire bijdrage gerekend van 15 euro exclusief btw. Bij wijze van uitzondering, met betrekking tot de Solariums, nieuwe technologische apparaten en ander groot materiaal: op basis van een offerte van BEAUTY TECH.

Voor elke bestelling van meer dan 10 kg geldt een korting van 3% op het totale bedrag van de factuur exclusief btw.

De levertijd wordt als indicatie en zonder enige garantie gegeven.

De aangegeven termijn wordt bovendien van rechtswege onderbroken door elke gebeurtenis die buiten de controle van BEAUTY TECH is en een vertraging in de levering tot gevolg heeft (externe of interne arbeidsconflicten, tekort aan product, brandstof of grondstoffen, onderbreking bij stopzetting van het transport, ongeval of collectieve procedure die gevolgen heeft voor de productie van de leveranciers, enz.).

Een overschrijding van deze termijn kan geen aanleiding geven tot enige aftrek of compensatie.

De goederen en materialen worden vervoerd op gevaar en risico voor de koper, ongeacht de wijze van vervoer of de betalingsvoorwaarden. 

De koper dient bij ontvangst te controleren dat de geleverde producten in overeenstemming zijn met de bestelde producten en dat er geen zichtbare gebreken zijn overeenkomstig het beschikbare verificatieprotocol op de site www.beauty-tech.fr 

Elke klacht, elke weigering om de goederen en materialen wegens niet-conformiteit te aanvaarden, moet binnen 48 uur na ontvangst van het materiaal of de litigieuze goederen worden ingediend, en door middel van een aangetekende brief aan de transporteur evenals aan BEAUTY TECH kenbaar worden gemaakt. 

Zonder nauwkeurige en gedetailleerde informatie op de afleveringsbon kan geen enkele klacht worden behandeld.  

Vertraging in uitvoering van een bestelling kan de weigering van de goederen of enige vordering tot schadevergoeding niet rechtvaardigen, noch een reden voor annulering of beëindiging van de verkoop vormen.  Indien een koper de bestelde goederen weigert, zal hij de transportkosten heen en terug, of de representatiekosten van de goederen moeten betalen.

6/ GARANTIE

BEAUTY TECH garandeert haar materiaal vanaf de levering (met uitzondering van plexiglas solarium, buizen, lampen, glasfilters, glasaccessoires, RPV (reclame op de plaats van verkoop)). 

De factuur dient als garantie en dient gedurende deze periode te worden bewaard. 

De duur van deze garantie is over het algemeen 1 jaar, tenzij anders vermeld op de factuur of in de catalogus.  

Het materiaal is gegarandeerd tegen elke materiaal- of fabricagefout en voldoet aan de kenmerken die vermeld staan in de technische handleidingen die op het moment van levering van kracht zijn. 

Deze garantie is strikt beperkt tot vervanging of reparatie, naar keuze van BEAUTY TECH, van de defecte goederen of onderdelen die tijdens de genoemde periode worden geretourneerd. 

Defecten en beschadigingen veroorzaakt door natuurlijke slijtage of door een externe gebeurtenis (onjuiste montage, defecten, abnormaal gebruik, verkeerd gebruik, nalatigheid of gebrek aan toezicht of onderhoud, ongeval ...) of door een wijziging van het product die niet voorzien of gespecificeerd is door BEAUTY TECH, zijn uitgesloten van deze garantie. 

De aansprakelijkheid van BEAUTY TECH is strikt beperkt tot de hierboven omschreven verplichtingen en er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat BEAUTY TECH niet gehouden is tot enige vergoeding aan de koper voor enige directe of indirecte schade, zoals met name: persoonlijke ongevallen, schade aan goederen die losstaan van het voorwerp van de overeenkomst, winstderving, exploitatieverlies, materiële/immateriële schade, 

Klachten moeten vergezeld gaan van een verslag waarin de aard van de gebreken vermeld staat en een fotokopie van de leveringsbonnen. 

De producten moeten op kosten van de koper worden geretourneerd, in de originele verpakking. 

Zonder schriftelijke toestemming van BEAUTY TECH kan geen enkel goed worden geretourneerd en worden er geen vorderingen aanvaard, noch creditnota’s verstrekt voor de geretourneerde goederen zonder een dergelijke schriftelijke toestemming. 

Elke retourzending gebeurt voor risico van de koper.

De retourkosten kunnen op verzoek van de koper worden vergoed na keuring van de goederen ten gunste van de koper.

Elke inbreuk op deze verplichtingen leidt tot afwijzing van de garantie 

Interventies in het kader van de garantie kunnen er niet toe leiden dat de duur ervan wordt verlengd. 

Het voordeel van de garanties kan niet worden geclaimd in geval van misbruik van de artikelen, ander gebruik dan aanvankelijk gedefinieerd, en is afhankelijk van de betaling van alle facturen van de klant.

7/ RETOURZENDING VAN GOEDEREN

Als een artikel niet geschikt is voor de koper, beschikt hij over 15 dagen na levering om omruiling of terugbetaling in de vorm van een creditnota aan te vragen.

Verbruiksartikelen zoals cosmetica vallen hier niet onder. 

Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking.

Alle kosten die verband houden met recuperatie, demontage, hermontage, zo goed als nieuw refurbished, retourtransport zijn voor rekening van de koper.

Elke terugzending van materiaal na een fout in de bestelling van de koper wordt alleen geaccepteerd na schriftelijke toestemming van BEAUTY TECH.  

Elke verstrekte creditnota moet worden afgetrokken van een latere factuur en geeft geen recht op terugbetaling. 

Een creditnota is 1 jaar geldig vanaf de datum van uitgifte. 

Na afloop van deze termijn kan geen aftrek meer worden toegepast op een latere bestelling. 

Alle verzoeken moeten worden ingediend per post, vergezeld van de uitwisselings- of creditnota aanvraag die van de website www.beauty-tech.fr kan worden gedownload. 

8/ CLAUSULE VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD

De producten worden verkocht onder eigendomsvoorbehoud.

BEAUTY TECH behoudt de eigendom van de producten tot de volledige en effectieve betaling van de prijs door de koper.

In geval van niet-betaling op de vervaldatum, kan BEAUTY TECH de producten claimen en de verkoop annuleren, zoals hierboven vermeld.

Cheques en wissels worden pas als betaling beschouwd wanneer ze daadwerkelijk zijn geïnd.

Tot deze datum behoudt het eigendomsvoorbehoud zijn volledige gerechtigdheid.

Deze bepalingen vormen geen beletsel voor de overdracht, bij levering, van de risico's van de verkochte producten (bederf, verlies en diefstal in het bijzonder).

De koper moet dus alle nodige verzekeringen afsluiten om deze risico's te dekken.

De koper verbindt zich tot volledige betaling van de prijs, op straffe van onmiddellijke vordering van de producten door BEAUTY TECH, om de voornoemde producten niet te transformeren of te incorporeren, noch door te verkopen of te verpanden.

Hij verbindt zich ertoe de onder de clausule vallende materialen op een afzonderlijke regel op te nemen in de activa van zijn balans en ervoor te zorgen dat de individualisering van de materialen altijd mogelijk is.

9/ DIVERSE BEPALINGEN

Dit document bevat alle toezeggingen die de partijen naar elkaar hebben gedaan met betrekking tot de verkoop van het aangewezen materiaal. 

Bij uitdrukkelijke overeenkomst worden eerdere correspondentie, verzoeken om offertes of voorstellen met betrekking tot hetzelfde materiaal als nietig beschouwd. 

Elke latere wijziging moet, om geldig te zijn, onderworpen zijn aan een addendum dat door de vertegenwoordigers van beide partijen ondertekend is. 

Elke bestelling, levering en facturatie door BEAUTY TECH met een commerciële entiteit machtigt BEAUTY TECH om de contactgegevens van de klant (bedrijfsnaam, adres, telefoon, e-mail...) te gebruiken als referentie als klant van de onderneming, of voor de bestelde producten. Deze informatie kan op elk medium worden gebruikt (catalogus, papier, internet, enz.); het hoofddoel van deze informatie is om de aandacht te vestigen op de distributiepunten van de bestelde producten om de beste promotie in het belang van beide partijen te waarborgen.

Indien een van de bepalingen van deze voorwaarden nietig zou worden verklaard, zou deze nietigheid niet leiden tot de nietigheid van de andere bepalingen die tussen de partijen van kracht blijven.

10/ INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De naam van BEAUTY TECH, alsmede alle al dan niet figuratieve merken, en meer in het algemeen alle andere merken, illustraties, afbeeldingen, foto's, beelden en logo's die voorkomen op de goederen, hun accessoires en hun verpakking, alsmede op de BEAUTY TECH catalogus, de door BEAUTY TECH uitgegeven documenten en brochures, de al dan niet geregistreerde, door BEAUTY TECH geëxploiteerde websites zijn en blijven het exclusieve eigendom van BEAUTY TECH of van haar leveranciers. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze merken, illustraties, afbeeldingen, foto's, beelden en logo's, om welke reden dan ook en op welk medium dan ook, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van BEAUTY TECH, is ten strengste verboden en zal worden vervolgd. Hetzelfde geldt voor elke combinatie of conjunctie met een ander merk, symbool, logo en meer in het algemeen, elk onderscheidend teken dat bedoeld is om een samengesteld logo te vormen. Hetzelfde geldt voor alle auteursrechten, tekeningen, modellen en patenten die eigendom zijn van BEAUTY TECH of van haar leveranciers. 

11/ VERTROUWELIJKHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

BEAUTY TECH zal bepaalde persoonlijke informatie verzamelen om bestellingen te verwerken.

Deze informatie wordt bewaard zo lang als nodig is tot de uitvoering van de diensten, tenzij:

- de koper gebruikmaakt van zijn recht op verwijdering onder de hieronder beschreven voorwaarden;

- Een langere bewaartermijn is toegestaan of wordt opgelegd krachtens een wettelijke of reglementaire bepaling.

Gedurende deze periode zet BEAUTY TECH alle middelen in om de vertrouwelijkheid en veiligheid van deze persoonsgegevens te waarborgen, om te voorkomen dat zij worden beschadigd, gewist of ingezien door onbevoegde derden. 

De toegang tot persoonsgegevens is strikt beperkt tot medewerkers van BEAUTY TECH en, in voorkomend geval, tot haar onderaannemers.

De betrokken onderaannemers zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht en kunnen deze gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de contractuele bepalingen van BEAUTY TECH en de toepasselijke wetgeving.

Afgezien van de hierboven genoemde gevallen verbindt BEAUTY TECH zich ertoe deze gegevens niet te verkopen, te verhuren, over te dragen of aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande toestemming van de koper, tenzij zij daartoe worden gedwongen om een wettige reden (wettelijke verplichting, bestrijding van fraude of misbruik, uitoefening van het recht van verweer, enz.).

In overeenstemming met de gewijzigde Franse wet betreffende informatica, bestanden en vrijheid van 6 januari 1978 en de Europese verordening nr. 2016/679/EU van 27 april 2016 (van toepassing vanaf 25 mei 2018), heeft de Koper het recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van zijn gegevens evenals op beperking van de verwerking ervan. De Koper kan zich om legitieme redenen ook verzetten tegen de verwerking van de hem betreffende gegevens.

De koper kan zijn rechten uitoefenen door contact op te nemen met BEAUTY TECH op het adres van de maatschappelijke zetel. 

In geval van een klacht kan de Koper contact opnemen met de Nationale Commissie voor gegevensbescherming (CNIL).

12/ TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTI

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden beheerst door het Franse recht.

Elk geschil met betrekking tot de verkoop van producten en/of de interpretatie en uitvoering van deze voorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van koophandel van PONTOISE, zelfs in het geval van meerdere gedaagden, ongeacht of we in de aanwezigheid zijn van een contractuele of onrechtmatige daad, ten gronde of in kort geding.